2018/2019

 

Zde jsou informace společné pro obě ,,moje" třídy,  případně i pro další třídy druhého stupně, například o literárních a recitačních soutěžích, o olympiádě v jazyce českém a podobně. Pokyny určené výhradně pro 6. nebo 7. ročník jsou v příslušných podsložkách a  pro lepší  jsou barevně odlišeny:

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA = MLUVNICE  

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA = ČTENÍ 

 SLOH A KOMUNIKACE 

Žáci všech ročníků potřebují do češtiny tyto sešity:

544     na jazykovou výchovu

524    na literární výchovu

524    na sloh a komunikaci

524    na domácí úkoly a zároveň i na prověrky

Kdo má ještě volné stránky v pěkně vedených sešitech, nemusí si kupovat nové a může psát dál do sešitů z loňska. Sešity i učebnice musí být řádně podepsané a obalené.  Úprava sešitů je součástí klasifikace. Nebudou tolerovány sešity potrhané, počmárané, špinavé a sešity se zápisy z jiných předmětů.

 HODNOCENÍ V ČESKÉM JAZYCE 

Srovnávací písemné práce

(úvodní, 4 x čtvrtletní)

výborný              100 - 90%

chvalitebný         89 - 75 %

dobrý                  74 - 55 %

dostatečný          54 - 40 %

nedostatečný      39 -   0 %

Kontrolní diktáty

( 3 diktáty během pololetí v rozsahu do 150 slov)

výborný                  0, 1 chyba

chvalitebný            2, 3 chyby

dobrý                     4, 5, 6 chyb    

dostatečný             7, 8, 9 chyb

nedostatečný         10 a více chyb

U malých prověrek k procvičení jednoho gramatického jevu se stanovuje stupnice podle obtížnosti učiva. Už 50% chyb může být hodnoceno nedostatečně.

  KRITÉRIA HODNOCENÍ 

  1. znalosti – ústní zkoušení, orientační zkoušení, malé prověrky (desetiminutovky) z mluvnice i literatury, pravopisná cvičení, 3 diktáty a 2 kontrolní prověrky za pololetí
  2. spolupráce – samostatná práce v hodině, aktivita ve vyučování, vedení sešitů, nošení učebních pomůcek
  3. sloh a komunikace – úroveň vyjadřování při běžné komunikaci i při referátech a ústním zkoušení, dvě slohové práce za pololetí, u kterých se hodnotí dodržení tématu a slohového útvaru, stylistická obratnost, slovní zásoba, ale i úprava (hodnocení školní slohové práce má větší váhu než práce domácí)
  4. četba – plynulé a přiměřeně rychlé čtení s porozuměním, vedení čtenářského (filmového a divadelního) deníku, četba beletrie, zájem o divadelní představení
  5. čtenářská gramotnost pochopení odborného i uměleckého textu, reprodukce textu, vyhledávání a zpracování informací, kritické myšlení
  6. domácí příprava – písemná nebo ústní, zpravidla jde o přípravu na prověrku nebo na samostatnou práci (např. školní slohová práce, rozbor literárního díla, recitace, řečnické cvičení)  
  7. dodržování termínů – plnění zadaných úkolů ve stanoveném termínu, v případě absence či zapomenutí hned následující hodinu, doplněná zameškaná látka a zameškané úkoly do týdne od konce absence nebo podle vzájemné dohody.
  8. zájem – nepovinná účast ve vědomostních, literárních, čtenářských a recitačních soutěžích, spolupráce na vydávání školního časopisu a zpravodaje

 „Vzdělaný člověk, který nečte nic po tři dny, cítí, že jeho řeč nemá vůni a že mu není příjemné vidět svou tvář v zrcadle“

Chuang Tchang-kou

Doporučuji Vám sledování  odkazů, které Vám nabízí kvalitní literaturu pro děti a mládež:

 

Čtení pomáhá - https://www.ctenipomaha.cz/

Rosteme s knihou - https://rostemesknihou.cz/

Celé Česko čte dětem - https://www.celeceskoctedetem.cz/