MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

 

2018/2019

 

 OBSAH A CÍL PŘEDMĚTU 

Už 8. školní rok se v 9. ročníku  vyučuje  předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA, ve kterém se žáci seznámí s fungováním masmédií a s jejich rolí v dnešní společnosti. Žáci se budou z různých úhlů pohledu seznamovat s novinami, rozhlasem, televizními zprávami, časopisy, filmovým průmyslem a internetem. Velká pozornost se bude věnovat vlivu reklamy a kyberšikaně. Žáci se budou  učit rozlišovat typ, věrohodnost a záměr mediálních sdělení (např. informovat, přesvědčovat, bavit, manipulovat). Cílem vyučovacího předmětu není „biflování“ teorie, ale dosažení mediální gramotnosti v rovině znalostí i dovedností. Pokusíme se pokračovat ve vydávání školního časopisu HELENA (starší čisla si můžete přečíst na webových stránkách školy). V rámci mediální výchovy se budou žáci učit kritickému myšlení, budou si prohlubovat  čtenářskou gramotnost a schopnost komunikovat.

Žáci mají  k dispozici novou školní učenbnici Mediální výchova z nakladatelství FRAUS. Dále budou do vyučování potřebovat libovolný sešit na poznámky, nebo mohou psát na volné listy, které si však musí archivovat.

  VE ČTVRTEK 9. 5. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V MUZEU   

Žáci 9. ročníku se ve čtvrtek 9. května zúčastní prohlídky interaktivní výstavy Rezonance světla a tmyOstravském muzeu. Vstupné je 30 Kč.

https://www.ostravainfo.cz/cz/aktuality/653-vystava-o-tom-co-ocima-nevidite.html     Smyslem výstavy je jednak zvýšit povědomí veřejnosti o životě lidí s postižením zraku a trochu nabourat zažité předsudky, jednak umožnit návštěvníkům na chvíli vnímat známé věci a místa jiným způsobem – zaměřit se na to, co slyšíme, na to, jak důležité jsou pro nás světlo, stín, tvar, kontext.

První čtyři hodiny je vyučování podle rozvrhu, během 5. hodiny pauza na oběd, společný odjez MHD z Polanky v 12.41 hod. Konec dozoru v Ostravě Svinově mezi 14.45 – 15.00 hod. Kdo bude mít uvolněnku od rodičů, může po prohlídce výstavy zůstat v centru. Následující čtvrtek 16. 5. odpolední vyučování nebude.

 

  SAMOSTATNÁ PRÁCE NA TÉMA REKLAMA 

Na závěr tematického okruhu rekama si  připravte samostanou práci, která bude mít písemnou přípravu, ale bude před třídou přednesena ústně. Na úkolu budeme pracovat ve škole během dvou vyučovacích hodin.  Komu nebude tento čas stačit, dokončí práci doma.   Reklama - zadání)

Zadáno ve vyučování  25. dubna 2019.

Termín odevzdání písemné přípravy nebo odeslání materiálu v elektonické podobě je středa 15. května 2019  a náhradní termín pro žáky s dlouhodobou absencí je 30. května.

 AKTUALITY DO KAŽDÉ HODINY 

Připravujte si podle předem daného pořadí na začátek vyučovací hodiny krátkou aktualitu na libovolné téma. Zprávy nečtěte, ale říkejte vlastními slovy. Mohou být doplněné video nebo audio ukázkou. Nezapomeňte uvádět zdroj.

Ddručené okruhy témat:

- novinky v mediálním světě (nová technika, nový pořad nebo televizní či rozhlasový kanál, nová reklamní kampaň)

- vliv médií na populaci (kyberšikana, bezpečný internet, reklama, PC hry)

- zprávy, které se týkají především mládeže, školství, vědy nebo médií

- zajímavosti z kultury nebo sportu

Cílem aktualit je učit se vystupovat na veřejnosti (souvisle mluvit před třídou) a učit se tzv. kritickému myšlení.

 

DOMÁCÍ PRÁCE - MEZIGENERAČNÍ DOTAZNÍK

Vyptávejte se rodičů, příbuzných  nebo jiných lidí starší generace a vyplňte  co nejpodrobněji  dotazník o sledování médií. (Pokud nemáte nebo vám nevyhovuje připravený formulář, pište na svůj papír.) Snažte se o co nejvíce vyčerpávající odpovědi a o přehlednou pěknou úpravu. Můžete zaznamenat i skutečnosti, na které se dotazník přímo neptá. Pokud máte možnost, ptejte se i prababiček a pradědečků. Možná budete překvapeni, co všechno se dozvíte.

Zadáno: ve škole 27. září 2018

Termín odevzdání: 4. října 2017, v odůvodněných případech nejpozději 1. listopadu 2018

Úkol je povinný  pro všechny žáky, i když v době zadání nebyli ve škole. (Nepodceňujte ho, dostanete za něj známku nejvyšší hodnoty.)

mezigenerační dotazník

 

2015/2016

 ZADÁNÍ DLOUHODOBÉHO ÚKOLU 

 ŠKOLNÍ ČASOPIS 

Přímo v hodinách MV a VV budeme připravovat sestavení a vydání časopisu.

ZADÁNÍ: Vytvořte 3 - 5 členný redakční tým a připravte obsah květnového čísla časopisu s libovolným zaměřením (sport, móda, zvířata, elektronika, naše škola...) Časopis by měl obsahovat zpravodajskou i publicistickou část (zprávy, oznámení, editorial,  dále například reportáž, rozhovor nebo fejeton. Dodržujte podmínky, které se týkají rozsahu, obsahu, původnosti textů, způsobu zpracování a odevzdání.

ZADÁNO: ve vyučování 8. 3. 2015

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRACOVNÍ VERZE: 13. 4. 2016

TERMÍN DOKONČENÍ: 27. 4. 2016